Общи условия

Раздел I: Общи положения

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД и лицата, ползващи сайта находящи се на www.estetik-klima.com.

1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта от разстояние, находящ се на www.estetik-klima.com.
1.2 „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203013296, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 63 ет. 1, наричано по-долу ЕСТЕТИК КЛИМА или Дружеството.
1.3 Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на www.estetik-klima.com.

Раздел II: Общи условия за ползване на сайта на ЕСТЕТИК КЛИМА

2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и ЕСТЕТИК КЛИМА. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ЕСТЕТИК КЛИМА може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ЕСТЕТИК КЛИМА не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
2.5 ЕСТЕТИК КЛИМА се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.
2.6 Доколкото е позволено от приложимия закон, ЕСТЕТИК КЛИМА при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
2.7 ЕСТЕТИК КЛИМА не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
2.8 ЕСТЕТИК КЛИМА има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III: Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги посредством сайта на ЕСТЕТИК КЛИМА

3. Цени

3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
3.2 ЕСТЕТИК КЛИМА си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.
3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се в черен цвят, а до тях с червен цвят се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга

4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта. 
4.2 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят само и единствено от служители на ЕСТЕТИК КЛИМА на посочен адрес от потребитялят. Срокът за доставка е до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на ЕСТЕТИК КЛИМА.
4.3 Ако даденият продукт е със статус “По заявка” срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
4.4 Продуктите се доставят след като потребителят се свърже със служител на ЕСТЕТИК КЛИМА по телефона или на място в офис/магазин на ЕСТЕТИК КЛИМА и получи потвърждение от потребителят. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.

5. Плащане

5.1 Ползвателят може да заплати цената на стока или услуга от сайта, като използва по свой избор един от следните способи:

Плащане на място в наш офис/магазин
Плащане при доставка
Банков превод

5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. В случай на плащане при доставка купувачът получава от служител на ЕСТЕТИК КЛИМА касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока или услуга. Купувачът предава на служител на ЕСТЕТИК КЛИМА равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка, цена на услугата) посочена във фактурата.

6. Договорът за продажба от между ЕСТЕТИК КЛИМА и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Гаранционно обслужване

8.1 За всяка стока на сайта estetik-klima.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
– гаранционната карта на продукта е изгубена;
– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
– е нарушена физическата цялост на изделието.
8.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
8.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ЕСТЕТИК КЛИМА чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. ЕСТЕТИК КЛИМА указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

9. Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕСТЕТИК КЛИМА и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на ЕСТЕТИК КЛИМА, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

10. Допълнителни условия

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.